Go to previous photoGo to PhotoalbumGo to next photo
Б. Понтекорво, И.Г. Покровская. 1983 г.
Acknowledge & Sources